Heeft de opdrachtgever het recht om te weten of er een collega deurwaarder wordt ingeschakeld?

Een deurwaarderskantoor heeft voor ons een dagvaarding uitgebracht en er is vonnis gewezen.
Uitdrukkelijk was overeengekomen, dat we daarna contact zouden hebben over verdere stappen, gezien het dubieuze karakter van onze debiteur.
Eerst kwam een vertegenwoordiger van dat kantoor bij de hoorzitting voorafgaand aan het vonnis zonder dat wij daar om gevraagd hadden, vervolgens hebben we het vonnis zelf moeten opvragen bij de rechtbank omdat dit kantoor het ons niet had toegezonden en daarna is de vordering zonder dat wij daarvan op de hoogte waren ter incasso bij een collega deurwaarder neer gelegd.
Deze informatie kregen wij pas, nadat wij gevraagd hadden, hoe de zaak er voor stond na bijna vier maanden niets meer gehoord te hebben. Nu weigert dit kantoor ons de naam van die collega te noemen en waar zich onze debiteur bevindt.
Hebben we er als opdrachtgever recht op dit te weten?

De werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders beperken zich niet alleen tot hun ambtshandelingen.
Ze zijn ook bevoegd om buitengerechtelijke werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoren onder meer het drijven van een incassopraktijk en procesvertegenwoordiging.
Het verrichten van een zogenaamde “losse opdracht” houdt het verrichten van een of meerdere specifiek verlangde ambtshandelingen in, zoals het betekenen van een dagvaarding of het leggen van een bepaald beslag. Als een opdrachtgever dat als zodanig aan een gerechtsdeurwaarder communiceert, zal deze het zo af (moeten) handelen.
Als de opdracht echter ruimer geformuleerd was, dan is het mogelijk dat de deurwaarder heeft gemeend dat ook de procesvertegenwoordiging verlangd was. Uit de vraagstelling is niet te herleiden of de opdracht schriftelijk gegeven was en wat de exacte inhoud van de vraagstelling was.
Ook is niet duidelijk of de aangegeven problematiek tussen de vraagsteller en de gerechtsdeurwaarder ten tijde van de comparitie van partijen (de “hoorzitting”) besproken werd.
Als een opdrachtgever het vonnis ter handen van de gerechtsdeurwaarder stelt, dan is die conform de wet (434 Rv) geacht te zijn om de totale tenuitvoerlegging daarvan te behandelen.
Als de opdracht dus niet duidelijk was geformuleerd, is de deurwaarder niets aan te rekenen.
Als dat wel het geval was, heeft de vraagsteller een terecht punt.
Het is de taak van de gerechtsdeurwaarder om zijn klanten periodiek van de stand van zaken op de hoogte te houden of de mogelijkheid aan te bieden deze informatie middels bijvoorbeeld een beveiligde internet-verbinding zelf in te zien.
Of de gerechtsdeurwaarder u de adresgegevens van uw debiteur mag geven is afhankelijk van de wijze waarop de gerechtsdeurwaarder die gegevens zelf heeft gevonden.
Is dat via een openbare bron als de kamer van koophandel gebeurd, dan mogen die gegevens aan u bekend worden gemaakt.
Komen ze echter het de gerechtsdeurwaarder door de Wet bescherming persoonsgegevens niet toegestaan u die gegevens te verstrekken.
Overigens hebt u er wel recht op de originele exploten en processen-verbaal te ontvangen als u daarom verzoekt.
Dat is bepaald in art. 15 lid 4 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
Als u van mening bent dat de gerechtsdeurwaarder uw opdracht niet conform de instructies heeft uitgevoerd, is het aan te bevelen dit eerst eens te bespreken. Heeft dat niet het gewenste effect, dan kan een klacht bij de gerechtsdeurwaarder worden ingediend, die formeel zal worden behandeld. Heeft ook dat niet de gewenste uitkomst, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank in Amsterdam, waar het geschil tuchtrechtelijk beoordeeld zal worden.

Comments are closed.