Hoe en waar kan ik een klacht indienen over de niet correcte handelswijze van een deurwaarder?

Het is de vraag of het beslag leggen zonder voorafgaande betekening in dit specifieke geval klachtwaardig is. Als het namelijk gaat om een conservatoir, ofwel: bewarend, beslag, geschiedt betekening van de grosse van de beschikking aan de beslagene namelijk tegelijk met het exploot van derdenbeslag.

Klachten over gerechtsdeurwaarders kunnen in eerste instantie bij de gerechtsdeurwaarder zelf worden ingediend. De gerechtsdeurwaarder is namelijk een bestuursorgaan ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht.

Leidt dat niet tot een voor de klager bevredigende oplossing, kan een klacht worden ingediend bij de Nationale Ombudsman of bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank Amsterdam.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft dienaangaande op haar website (www.kbvg.nl) de volgende tekst geplaatst:

U heeft een klacht

Indien u een geschil heeft met een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder of een klacht wilt indienen tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder, dan kunt u zich het beste eerst tot het gerechtsdeurwaarderskantoor zelf wenden. Het gerechtsdeurwaarderskantoor neemt uw schriftelijke klacht in behandeling en bericht u over de afhandeling ervan. Indien u er met het kantoor zelf niet uitkomt, dan kunt u zich wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders voor het indienen van een klacht:

Rechtbank Amsterdam
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Tel.: 020 – 541 28 25
Fax: 020 – 541 21 80

Toelichting

In de Gerechtsdeurwaarderswet is het wettelijk tuchtrecht over de gerechtsdeurwaarders en de waarnemend- of toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders geregeld. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is belast met toepassing van de tuchtregels.

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend en dient te zijn gericht tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder. U dient de reden te vermelden waarom u een klacht indient en wat er precies is gebeurd. Natuurlijk moet u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Het is raadzaam om eventueel kopieën mee te zenden van stukken die van belang zijn voor uw klacht. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen. Wie moeite heeft met het formuleren van de klacht, kan de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders vragen te helpen de klacht op schrift te zetten.

Na ontvangst van de klacht wordt deze geregistreerd en wordt in de meeste gevallen de gerechtsdeurwaarder om een reactie verzocht. Vervolgens bekijkt de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de zaak. De voorzitter kan van mening zijn dat de klacht opgelost kan worden door met partijen over een schikking te spreken, waarvoor zij dan worden opgeroepen. De voorzitter van de Kamer kan ook klachten afwijzen die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn of klachten die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht zijn. De reden van de afwijzing moet de voorzitter van de Kamer aan u in een beschikking meedelen.

U kunt tegen de afwijzing van uw klacht door de voorzitter van de Kamer vervolgens binnen veertien dagen na verzending in verzet komen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. U dient daarbij gemotiveerd aan te geven met welke overweging(en) van de voorzitter u het niet eens bent. Door het verzet vervalt de beschikking van de voorzitter, tenzij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart. U en, zo nodig, de gerechtsdeurwaarder, moet dan wel in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord.

Verklaart de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het verzet gegrond en neemt de Kamer de klacht wel in behandeling dan worden partijen opgeroepen voor een behandeling ter zitting. Ditzelfde gebeurt als de voorzitter na het indienen van een klacht meteen besluit dat de klacht geschikt is voor behandeling door de volledige Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

De behandeling van de klacht door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders ter zitting geschiedt in het openbaar, tenzij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het om belangrijke redenen nodig vindt dat de behandeling geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvindt. U heeft het recht u door een gemachtigde te doen bijstaan of vertegenwoordigen.

Maatregelen

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan, indien zij oordeelt dat een tegen een gerechtsdeurwaarder ingediende klacht gegrond is, één van de volgende maatregelen opleggen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de gerechtsdeurwaarder:

-berispen
-berispen met aanzegging dat, indien nogmaals door hem een van de in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen worden gepleegd, een geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt wordt overwogen
-een geldboete opleggen van ten hoogste € 4.537,80;
-schorsen voor een periode van ten hoogste een jaar;
-ontzetten uit het ambt.

Het is ook denkbaar dat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de klacht gegrond verklaart zonder een maatregel op te leggen.

Beroep

Tegen een beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kunt u beroep aantekenen bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen dertig dagen na de dag van de aangetekende brief waarin de beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders wordt meegedeeld.

De nationale ombudsman geeft op diens website (www.nationaleombudsman.nl)
De volgende gegevens:

Postadres klachten (geen postzegel nodig)
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Bij spoedklachten adviseren wij u gebruik te maken van onderstaand adres:
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Voor algemene vragen en het bestellen van de folder belt u gratis: 0800 – 33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00). Voor vragen over uw lopende klacht belt u (070) 356 3563. Ons faxnummer is (070) 360 75 72.

Comments are closed.