Standpunt deurwaarder onjuist?

In 2010 is op mijn WWB-uitkering beslag gelegd onder de gemeente. Ik betaal maandelijks de bestuursrechtelijke premie zorgverzekering en op mijn zorgtoeslag ligt beslag. Rekening houdend met mijn woonlasten (verminderd met huurtoeslag en normhuur) en ziektekostenpremie komt mijn beslagvrije voet ruim boven mijn uitkering.

Eerst weigerde de deurwaarder rekening te houden met de hoge premie. Toen ik hem had overtuigd van de onjuistheid daarvan ging hij over tot het verminderen van de inhouding, maar niet tot nihil. Het beslag op de zorgtoeslag speelde geen rol, zo meende zijn medewerkerster.

Ik heb haar gewezen op de uitspraak van de Rb Den Bosch uit 2010, waarin expliciet door de rechter is bepaald dat de zorgtoeslag niet meetelt voor het verlagen van de beslagvrije voet als er beslag op is gelegd.

Het duurde maanden voordat de deurwaarder ook hierop zijn fout toegaf. Vervolgens is de inhouding volledig gestopt.

Tot mijn verbazing werd mijn vakantiegeld in juni volledig aan de deurwaarder afgedragen. Dit terwijl het vakantiegeld op grond van de WWB maandelijks wordt opgebouwd, door de gemeente wordt gereserveerd en 1x per jaar wordt uitbetaald.

Mijn beslagvrije voet is bovendien opgebouwd uit 90 % van bijstandnorm, verhoogd met het vakantiegeld per maand.

Ook de maandelijkse uitkering is inclusief vakantiegeld, dat wordt opgepot en 1x uitbetaald.

Mijn maandelijkse vakantiegeld bedraagt 59 euro en ik zit met mijn uitkering inclusief vakantiegeld maandelijks 70 euro onder de beslagvrije voet door de premie ziektekosten en het beslag op de zorgtoeslag.

De deurwaarder komt nu met een andere smoes. Nu is het ineens zo dat ik geen verhoging van de beslagvrije voet krijg voor woonlasten. IK krijg het maximum bedrag aan huurtoeslag en daarom mag mijn beslagvrije voet niet met 62 euro verhoogd worden. Ik heb de deurwaarder uitvoerig aangegeven dat dit een onjuiste uitleg van 475d, lid 2, onderdeel b Rechtsvordering is. Daar is, in de slotzin, slechts bepaald dat de verhoging voor woonlasten niet meer mag bedragen dan de maximale huurtoeslag. Dat is iets totaal anders dan wat de deurwaarder nu beweert.

Ik overweeg in ieder geval een klacht neer te leggen bij de deurwaarderskamer en de rechter in te schakelen, aangezien het standpunt van de deurwaarder juridisch gezien volkomen onjuist is.

Nergens is bepaald dat je geen woonkostencorrectie mag toepassen als je de maximale huurtoeslag ontvangt.

Kwalijk is bovendien dat de medewerkerster mij dreigde dat als ik straks in de WSNP wordt toegelaten, ik mijn huis uit moet omdat ik een woonkostencorrectie nodig heb. Dat is pertinent onjuist, omdat mijn huur binnen de grenzen blijft. Hiermee zaait de deurwaarder onnodig veel onrust. Ook heeft zij meermalen gedreigd dat als ik mijn gelijk ga halen en het beslag opgeheven moet worden, er beslag gelegd gaat worden op mijn (zeer eenvoudige en voor derden waardeloze) inboedel en dat voor een schuld van 90.000 euro (restschuld hypotheek).

Bent u het met mij eens dat het standpunt van de deurwaarder onjuist is en dat het optreden van de deurwaarder ernstig klachtwaardig is ?

Vooropgesteld: het vakantiegeld is opgenomen in de bijstandsnorm en derhalve ook in de beslagvrije-voet. Alles wat in een specifieke maand boven die beslagvrije-voet wordt uitgekeerd, valt in beginsel onder het beslag.

Voor wat betreft de woonkosten geldt ingevolge art. 475d lid 5 sub b Rv dat de woonkosten worden verminderd met ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag, met dien verstande dat die verhoging niet meer kan bedragen dan het bedrag waarop men uitgaande van de laagste inkomenscategorie genoemd in art. 21 van de Wet op de huurtoeslag op zijn hoogst aanspraak kan maken.

Deze site beoogd niet een oordeel te vellen met betrekking tot geschillen, dat is tenslotte uitsluitend aan de overheidsrechter (Voorzieningenrechter in dit geval) voorbehouden. Als de vraagsteller van mening is dat het optreden van de gerechtsdeurwaarder niet door de beugel kan, en er met die deurwaarder op minnelijke wijze niet uit komt, is de gang naar de voorzieningenrechter de meest aangewezen.

Voor het indienen van tuchtklacht voor de Kamer van Gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank te Amsterdam, is het wellicht aan te bevelen om eerst de uitspraak van de voorzieningenrechter af te wachten, zodat geen nodeloze procedures gevoerd hoeven te worden.

Comments are closed.