Diverse vragen bankbeslag.

Graag zou ik antwoord willen op de volgende vragen:

1. Vindt beslaglegging alleen plaats op de door de eisende partij expliciet genoemde bankrekening(en)?

2. Wordt ook beslag gelegd op alle overige (niet expliciet genoemde) bankrekeningen bij de betreffende bankinstelling?

2. Het saldo op de dag van beslaglegging is geblokkeerd. Echter, zijn de gelden gestort na het moment van beslaglegging direct toegankelijk of moet eerst het beslag worden opgeheven (en zo ja, binnen welke termijn)?

Het beslag onder een derde, in casu een bank, betreft ALLE tegoeden, tenzij specifiek anders aangegeven in het beslagexploot. Het is om die reden ook niet nodig om een bankrekeningnummer in het beslagexploot op te nemen, maar maakt de praktische afhandeling voor banken wel veel eenvoudiger. Doorgaans wordt daarom in een exploot van derdenbeslag onder een bank opgenomen dat “meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot de tegoeden geadministreerd onder rekening nummmer X” in beslag worden genomen.

Bij bankbeslag is het tijdstip van beslag bepalend. Wordt bijvoorbeeld om 10:00 uur beslag gelegd en is er een negatief saldo en wordt er een minuut later € 100.000,00 bijgeschreven, dan heeft het beslag géén doel getroffen.

De afhandeling van beslagen wisselt per bank. Er zijn banken die, de jurisprudentie -uitspraken van de rechterlijke macht- die tot het antwoord in de vorige alinea heeft geleid, volgend, uitsluitend het saldo dat op dat moment credit (positief) werd aangehouden, onder zich houden. Maar er zijn ook banken die de rekening in totaliteit blokkeren totdat de gerechtsdeurwaarder fiat geeft om de rekening weer vrij te geven.

 

Comments are closed.