Mag een deurwaarder zo snel beslag leggen na hun informerende brief?

Vanmorgen (7 oktober 2011) stond onverwacht de deurwaarder op de stoep in een oude zaak.

- Onze laatste reactie dateert van 20 november 2010. Nadien hebben wij niets van de deurwaarder vernomen tot 4 oktober 2011. Wij ontvingen een brief (gedateerd 3 oktober 2011) waarin zij aangeven dat het totaalbedrag (ruim 28.000,-) uiterlijk 6 oktober 2011 op de rekening moest staan, aangezien zij anders direct verdere executiemaatregelen zouden nemen. Mag een deurwaarder een dergelijk korte betalingstermijn stellen?

Wij betalen niet aangezien wij de vordering nog immers bestrijden en zijn doende een antwoord voor te bereiden op de brief van 3 oktober 2011.

- Op 7 oktober 2011 om ± 8.20 staat de deurwaarder op de stoep met politie en takelbedrijf om de auto in beslag te nemen en deze af te voeren.Mag de deurwaarder op zo’n korte termijn (na de brief van 3 oktober 2011) actie nemen?

- De deurwaarder blijkt niet de behandeld deurwaarder te zijn maar een “collega” van een ander kantoor. Mag iedere deurwaarder zomaar een inbeslagname doen?

- Wij geven aan dat er uitvoerige formele bezwaren zijn tegen de titel waarop zij zich beroepen en dat wij die met de oorspronkelijke deurwaarder hebben besproken. De deurwaarder aan de deur blijkt daar niet van op de hoogte en heeft uitsluitend het vonnis bij haar. Ik bel daarop het behandelend kantoor en krijg een antwoordbandje dat zij pas vanaf 9 uur geopend zijn. De deurwaarder aan de deur wil daar niet op wachten. Mag de de deurwaarder aan de deur haar actie zomaar voortzetten nu zij weet dat de titel wordt aangevochten en de behandelend deurwaarder niet bereikbaar is?

- Vervolgens tracht ik bij de eveneens aanwezige politie aangifte te doen tegen betrokkenen. Politieagent geeft aan alleen aanwezig te zijn om de deurwaarder te begeleiden en verwijst mij voor aangifte naar het bureau. Is zijn stellingname juist?

- Vervolgens neemt de deurwaarder de auto mee en laat geen enkel schriftelijk stuk achter. Mag dit? Hoort zij geen bevestiging van inbeslagname o.i.d. af te geven?

- Waarom wordt ervoor gekozen om de auto ook mee te nemen en niet te volstaan met een beslag? Zijn er regels waaraan de deurwaarder zich moet houden bij de keuze tussen alleen beslag of ook meenemen?

- Wat gaat er nu verder gebeuren en hoe worden wij geïnformeerd over de procedure?

Als een titel (vonnis, dwangbevel, arrest et cetera) aan de schuldenaar is betekend en er een bevel tot betaling van in ieder geval twee dagen is gedaan, mag op elk gewenst moment daarna tot beslaglegging op roerende zaken (zoals huisraad, kunst, auto, caravan, et cetera) worden overgegaan. Een uitzondering daarop is het conservatoire, of bewarende, beslag dat met bijzonder verlof van de voorzieningenrechter wordt gelegd.
De gerechtsdeurwaarder had dus óók zonder voorafgaande aankondiging tot beslag kunnen overgaan.

Als de gerechtsdeurwaarder een redelijk vermoeden heeft dat de in beslag genomen zaken aan beslag zullen worden onttrokken (verduisterd), mag hij ze in gerechtelijke bewaring geven.

Als de bewoner de gerechtsdeurwaarder niet toestaat de woning te betreden of niet aanwezig is, kan de deurwaarder de woning alsnog betreden tegen de wil van de bewoner in aanwezigheid van de Burgemeester. Deze kan zich laten vertegenwoordigen door een ambtenaar van politie die tevens hulp-officier van Justitie is (doorgaans een inspecteur van politie).

De beslaglegging geschiedt ingevolge de Wet bij exploot. Conform art. 45 Rv dient daarvan een afschrift te worden betekend. Binnen de deurwaarderij wordt ook wel gedacht dat beslag bij proces-verbaal (dat later wordt opgemaakt) kan worden gelegd. De Rechtbank Middelburg heeft echter al eens beslist dat het beslag pas gelegd is als het exploot (of proces-verbaal) aan de schuldenaar is betekend.

Het is gebruikelijk dat deurwaarders werkzaamheden buiten hun werkgebied aan collega’s uitbesteden. Dat is geen probleem omdat de collega hetzelfde ambt vertegenwoordigt.

Als een justitiabele (degene tegen wie de gerechtelijke tenuitvoerlegging zich richt) het niet met de tenuitvoerlegging eens is, kan de gerechtsdeurwaarder desondanks de ambtshandeling uitvoeren. Of er onderhandelingen of discussies lopen, is niet aan de orde. De schuldenaar kan, indien hij het met de tenuitvoerlegging niet eens is, kan deze het geschil voorleggen aan de Voorzieningenrechter (art. 438 Rv). De Voorzieningenrechter beoordeelt het geschil overigens niet inhoudelijk, dat heeft de bodemrechter immers al gedaan, maar uitsluitend het geschil omtrent de tenuitvoerlegging.

De verkoop van in beslag genomen roerende zaken vindt plaats met in acht name van een minimale termijn van vier weken na beslaglegging. De datum wordt bij exploot aan de schuldenaar aangezegd.
Het is aan de discretionaire bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder overgelaten waar deze beslag op legt. Het verdient aanbeveling aan de beslagleggende deurwaarder om op ALLE zaken beslag te leggen. Er kan na het beslag namelijk door een andere schuldeiser ook nog beslag gelegd worden (cumulatief beslag) en dan dient de verkoopopbrengst verdeeld te worden tussen alle schuldeisers. De schuldeiser kan de deurwaarder overigens ook verzoeken om op een specifiek object beslag te leggen.

Ten aanzien van de werkwijze van de politie wordt de vragensteller/-ster verwezen naar de politie.

Comments are closed.