Moet een deurwaarde een betekent stuk persoonlijk overhandigen of in en brief ?

Een gerechtsdeurwaarder zal verder altijd trachten een exploot in persoon te betekenen (uit te reiken en toe te lichten). Als dat niet mogelijk is, dan mag hij het stuk conform art. 46 Rv achterlaten aan een huisgenoot of iemand . . . → Lees Meer: Moet een deurwaarde een betekent stuk persoonlijk overhandigen of in en brief ?

Adres is mij onbekend kan een exploot dan betekend worden?

Stel ik wil een exploot laten versturen, maar de persoon voor wie het bestemd is, is onlangs verhuisd. Zijn nieuwe adres is bij mij niet bekend. Wat zijn dan de stappen die genomen kunnen worden?

Een gerechtsdeurwaarder controleert altijd . . . → Lees Meer: Adres is mij onbekend kan een exploot dan betekend worden?

Deurwaardersexploot oplossing voor het weigeren van een aangetekende brief?

- Een lid van een vereniging houdt zich niet aan de statuten. – Er zijn meerdere pogingen ondernomen door de klachtencommissie van de vereniging met het betreffende lid voor overleg en toelichting. – Een aangetekende brief is geweigerd door . . . → Lees Meer: Deurwaardersexploot oplossing voor het weigeren van een aangetekende brief?

Wat is een exploot?

Een exploot is een proces-verbaal van een deurwaarder, opgemaakt in de uitoefening van diens ambt, waarvan een afschrift, en eventueel afschriften van de daarin vermelde stukken, is gelaten aan degene voor wie het bestemd is. Handelingen waarbij een exploot . . . → Lees Meer: Wat is een exploot?

Wat is een proces-verbaal?

Een proces-verbaal is het in een akte vast gelegde verslag van een (ambts) handeling opgemaakt in relaterende vorm. De handeling kan bestaan uit een eigen verrichting maar ook uit zelf waargenomen handelingen of feiten. Processen-verbaal als ambtshandeling worden opgemaakt . . . → Lees Meer: Wat is een proces-verbaal?

Wat is een onderhandse akte?

Een onderhandse akte is een akte die geen authentieke akte is; bijvoorbeeld een contract om te sporten bij een sportschool. (art. 156 lid 3 Rv).

Wat is een authentieke akte?

Een authentieke akte is een akte die in de voorgeschreven vorm en bevoegd is opgemaakt door een ambtenaar die bij of krachtens de wet op die manier verslag mag doen van door die ambtenaar gedane waarnemingen of verrichtingen. (art. . . . → Lees Meer: Wat is een authentieke akte?

Wat is een akte?

Een akte is een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Deze definitie is te vinden in art. 156 lid 1 Rv. Een voorbeeld van een akte is een contract.

Wat betekent “BW”?

BW is de afkorting voor: Burgerlijk Wetboek. Het burgerlijk wetboek bestaat uit acht boeken.

Wat betekent “Rv”?

Rv is de afkorting voor: “Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering”.

Kunt u aangeven hoe ik in verzet tegen dit exploot kan gaan?

Ik heb gisteren van een deurwaarder een Exploot van Betekening en bevel aan mij uitgereikt gekregen.

Het exploot kwam er op neer dat de hypotheekverstreker het hele hypotheekbedrag in een 1 keer en wel binnen 2 dagen.(de wettelijke betalings . . . → Lees Meer: Kunt u aangeven hoe ik in verzet tegen dit exploot kan gaan?

Mag een deurwaarder met een correctie vloeistof wijzigingen aanbrengen op een exploot alvorens hij het betekend?

Het betaamt een goede gerechtsdeurwaarder om GEEN gebruik te maken van correctievloeistoffen of -tape op diens exploten en processen-verbaal. Ze doen afbreuk aan de authenticiteit van de akte en werken fouten, onduidelijkheden en misbruik in de hand. Als de . . . → Lees Meer: Mag een deurwaarder met een correctie vloeistof wijzigingen aanbrengen op een exploot alvorens hij het betekend?