Consument wordt dupe van nieuwe wettelijke regeling incassokosten

Den Haag, 8 april 2011

Het nieuwe wetsvoorstel over de maximale hoogte van incassokosten
kan zeer nadelig uitpakken voor consumenten. Daarvoor waarschuwt
de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op basis
van dit voorstel mogen bedrijven namelijk al na twee weken
betalingsachterstand en slechts één sommatie direct de volledige
maximale incassokosten in rekening brengen. Bovendien mogen deze
kosten worden berekend over iedere niet betaalde termijn, wat
extra nadelig is wanneer er sprake is van een maandelijks premie.
De KBvG pleit voor aanpassingen van het wetsvoorstel waarover de
Tweede Kamer volgende week een besluit neemt.

Het Wetsvoorstel maximering incassokosten beoogt duidelijkheid te
verschaffen over de kosten die schuldeisers in rekening kunnen
brengen bij het niet betalen van vorderingen. Onderzoek door de
Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MO-groep) in 2008
bracht namelijk aan het licht dat sommige incassobureaus
onevenredig hoge incassokosten in rekening brachten en zich niet
hielden aan de door de rechtspraak geformuleerde tarieven. De
toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin gaf daarop
opdracht om een wettelijke regeling uit te werken die consumenten
tegen te hoge incassokosten beschermt.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)
waarschuwt nu dat dit wetsvoorstel wel eens heel erg nadelig kan
zijn voor de consument. In het voorstel is namelijk opgenomen dat
de schuldeiser (dus bijvoorbeeld het energiebedrijf of
telecomprovider) na 14 dagen na het verstrijken van de
betalingstermijn en het versturen van een sommatie de volledige
maximale incassokosten in rekening mag brengen. Bij een
onbetaalde factuur van € 120,00 is dat bijvoorbeeld € 40,00, bij
een nota van € 900,00 mag er € 135,00 aan kosten in rekening
worden gebracht. Op dit moment worden vaak alleen maar
herinneringskosten of administratiekosten in rekening gebracht.
Het gaat dan meestal om kleine bedragen.

Verslechtering ten opzichte van huidige situatie
Bovendien kunnen in de nieuwe regeling incassokosten worden
berekend over iedere niet betaalde factuur. Dat houdt in dat als
er bijvoorbeeld maandelijks premie moet worden betaald, over
iedere niet betaalde termijn incassokosten kunnen worden
berekend. Pas bij een eventuele gerechtelijke procedure moeten de
incassokosten worden berekend over de totale vordering.

“Op dit moment zien wij dat grote schuldeisers complete
incassoafdelingen aan het opzetten zijn” zegt John Wisseborn,
voorzitter van de KBvG. “Daar is natuurlijk niets mis mee, maar
deze ontwikkeling lijkt ten koste te gaan van de consument die
incidenteel een vordering te laat betaalt. Die moet direct de
maximale incassokosten betalen en dat is een verslechtering ten
opzichte van de huidige situatie.” Onlangs liet ook de
Consumentenbond haar ongenoegen blijken over het feit dat al
direct na het versturen van een herinnering de volledige
incassokosten kunnen worden berekend.

Kosten over totale vordering berekenen
De KBvG pleit ervoor dat pas incassokosten in rekening gebracht
mogen worden vanaf het moment dat er daadwerkelijk
incassomaatregelen worden verricht. “Objectief is hiervan sprake
wanneer de vordering ter incasso in handen wordt gegeven van een
incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder”, aldus Wisseborn.
“De kosten die de schuldeiser zelf maakt, kunnen uitstekend
worden vergoed vanuit de vertragingsrente.”

Ook de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden heeft oog voor
dit probleem. André Moerman van de LOSR: “Wij snappen dat
bedrijven hun eigen incassoafdeling hebben. Maar het is wel wrang
dat al na het versturen van één enkele sommatie incassokosten in
rekening gebracht kunnen worden en dat dit ook over iedere
afzonderlijke termijnbetaling mag gebeuren. Het lijkt ons
redelijker dat bij het berekenen van incassokosten alle
openstaande vorderingen van een schuldeiser bij elkaar opgeteld
worden.”

Comments are closed.