Maximering incassokosten voor eenmanszaken en particulieren

Bij de Tweede Kamer is een nieuw wetsvoorstel ingediend waarmee met name particulieren en kleine bedrijven moeten worden beschermd tegen onredelijke incassokosten.

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden gewijzigd in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ‘ter verkrijging van voldoening buiten rechte’. In het wetsvoorstel (Kamerstuk 32418) is een grondslag opgenomen voor een algemene maatregel van bestuur waarin de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt gemaximeerd.
Uitwerking

In de algemene maatregel van bestuur zal de maximale vergoeding worden vastgesteld voor vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom met een hoofdsom van maximaal € 25 000. De beperking tot vorderingen uit overeenkomst is gekozen omdat de omvang van de te innen vordering (de hoofdsom) dan eenvoudig is vast stellen.
­
Deze grens is gekozen omdat wordt beoogd met name consumenten en kleine bedrijven, zoals eenmanszaken te beschermen. Deze grens sluit ook aan bij het wetsvoorstel waarin onder meer wordt voorgesteld de competentiegrens van de kantonrechter te verhogen tot € 25 000 (Kamerstukken 32021).
­
De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Over de eerste € 2500 van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen. Over de volgende € 2500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%. Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten ten hoogste 5% over de volgende € 5000 van de vordering bedraagt. Over de volgende € 15 000 van de vordering mag maximaal 1% als vergoeding voor incassokosten worden berekend. Daarbij geldt ook een minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten van € 40.
Dwingend

De regeling is dwingend; partijen zijn voor het vaststellen van de incassokosten voor vorderingen tot € 25 000 gebonden aan deze rekenwijze. Dit biedt rechtszekerheid over de hoogte van de incassokosten en voorkomt conflicten daarover.

[ Bron: Redactie Plein+ ]

Comments are closed.