Melding overgang IBG naar DUO is geen ‘verhuisbericht’

Sinds 1 januari 2010 is de Informatie Beheer Groep te Groningen opgegaan in een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs genaamd DUO. Het IBG hield daarmee op te bestaan en de tenuitvoerlegging van de dwangbevelen werd overgenomen door DUO. De wet schrijft voor dat de tenuitvoerlegging pas kan worden voortgezet als deze overgang van IBG naar DUO door de gerechtsdeurwaarder bekend wordt gemaakt aan de debiteur.

KBvG directeur Karen Weisfelt: “Het is in juridisch opzicht flauwekul een betekening van een rechtsovergang te betitelen als een ‘verhuisbericht’. Doordat de IBG per 1 januari 2010 heeft opgehouden te bestaan en haar rechten en verplichtingen zijn overgegaan naar de Staat der Nederlanden (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Dienst Uitvoering Onderwijs – DUO), is er sprake van een juridische rechtsovergang. Dat zijn juridische feiten en daar zijn regels voor. ”

De rechtsovergang heeft gevolgen voor de tenuitvoerlegging van dwangbevelen die door de “oude” IBG zijn uitgevaardigd.
De wet (artikel 431a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) schrijft op goede gronden voor dat bij een dergelijke overgang van een bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel, de executie eerst wordt aangevangen of voortgezet na betekening (lees: kennisgeving bij deurwaardersexploot) van deze overgang aan de geƫxecuteerde (lees: de debiteur).
Weisfelt: “De deurwaarder heeft als taak erop toe te zien dat de regels worden gevolgd.
Aangezien het hier wettelijk voorgeschreven executieformaliteiten betreft komen de kosten van de betekening als executiekosten voor rekening van de debiteur. De deurwaarder past correct de wet toe, maar dat snapt kennelijk niet iedereen.”

“Wij hebben hier nog op gewezen in het wetgevingsproces”, aldus Weisfelt. “Tevergeefs. Voor de duidelijkheid: het gaat zeker niet om iedereen met een schuld aan de DUO. Alleen als de betaling moet worden afgedwongen met beslaglegging is dit voorschrift van toepassing.”

Bron: KBVG

Comments are closed.