Beoordelen van betwiste vordering na uitspraak van de rechter?

U stelt eerder dat: Het is niet aan een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau om de rechtmatigheid van een vordering te beoordelen.

Hoe zit dat met een uitspraak van de rechter onder voorwaarden? Maw: persoon moet aan een verplichting voldoen op straffe van een dwangsom. Nu vindt de eiser dat niet aan de verplichting is voldaan terwijl de andere partij dat juist wel vindt. Kan de deurwaarder dan invorderen of moet deze zaak eerst voor de rechter worden gebracht? En wie moet dat doen: de eiser of diegene die zou moeten betalen? Zou het niet zo moeten zijn dat de deurwaarder pas in actie kan komen als bewezen is dat de eiser gelijk heeft in dit soort zaken?

In voorkomende gevallen kan de gerechtsdeurwaarder tot invordering overgaan. Het is aan de partij tegen wie de invordering zich richt om de zaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank voor te leggen als deze het niet met de tenuitvoerlegging eens is. Let wel: dwangsommen verjaren al na 6 maanden, dus stuiting van de verjaring dient scherp in de gaten te worden gehouden.

 


Comments are closed.